Badania psychologiczne wymagane do wykonywania innych zawodów wskazanych w ustawach

Badania psychologiczne wymagane do wykonywania innych zawodów wskazanych w ustawach

Badania sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, kuratorów i komorników sądowych.

Podstawa prawna do przeprowadzenia badań:

Sędzia: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. z 2014, poz. 1293)

Asesor sądowy: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego (Dz. U. z 2016, poz.171)

Kurator sądowy: Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001, nr 98, poz. 1071). Do określenia stanu zdrowia wymaganego do podjęcia obowiązków kuratora zawodowego lub aplikanta kuratorskiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Prokurator: Ustawa Prawo o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 177). Zdolność do pełnienia obowiązków prokuratora określa się na podstawie przepisów dotyczących przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Komornik i asesor komorniczy: Na podstawie Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 1997, nr 133, poz. 882) zdolność do pełnienia obowiązków komornika stwierdza się w oparciu o przepisy wydane na podstawie Ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) regulujące zakres i sposób przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Badania inspektorów transportu drogowego.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego. (Dz.U. z 2002, nr 12, poz. 117)

Badania strażników miejskich i gminnych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2010, nr 150, poz. 1012)

Badania osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z 2011, nr 251, poz. 1511)

Badanie psychologiczne dla osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej( Dz. U. z 2013, poz. 1715)

Badanie psychologiczne dla osób posiadających prawo lub ubiegających się o kierowanie działalnością gospodarczą, w tym także osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami dla wojska lub policji.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. ( Dz. U. z 2002, nr 150, poz. 1246)

Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. (Dz. U. z 2003, nr 158, poz. 1536)

Badania do licencji pracownika zabezpieczenia technicznego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997, nr 114, poz. 740) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013, poz. 1628).

Badania pracowników Służby Leśnej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (Dz. U. z 2003, nr 11, poz. 123)

Badania członków OSP.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (Dz. U. z 2009, nr 178, poz. 1380) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych ( Dz. U. z 2009, nr 210, poz. 1627).